دبستان شهید رحیمی 1

آموزشی و پرورشی وفعالیت های آموزشگاهی

نقد و بررسی بخوانیم و بنویسیم پایه اول - طرح درس

موضوع آموزش نشانه ( پ پ)

درس بخوانیم: پرواز

هدف:آشنایی با صدای ( پ پ ) یاد گیری این صدا در شکل می باشد طریقه درست تلفظ کردن این صدا  - بکار بردن این نشانه در کلمات متنوع تشخیص صدا و نشانه  (پ ) آشنایی با پرواز پرندگان که به وسیله پر پرواز می کنند علاقه مند شدن دانش آموزان به یادگیری پرواز هواپیما در آسمان

انتخاب عنوان درس پرواز برای درس مناسب است که در تصویر نشانه ی کلمات کلیدی که صدای ( پ ) در آنها بکار رفته مشاهده می شود و می تواند پیام مورد نظر را که متناسب با اهداف درس است به مخاطبان خود منتقل سازد از طرفی دیگر کلمات کلیدی انتخاب سده مورد علاقه کودکان است و باعث جلب توجه و ایجاد انگیزه در کودکان می شود. ( هواپیما پروانه پرستو توپ پا پر و غیره... )

که همه به نوعی در ارتباط با پرواز کردن هستند و همچنین می توان کودکان را از این طریق به نوعی بازی ( کلاغ پر ) سوق داد تا  مطالب برای او یاد آوری شود و فهوم پرواز را به خاطر بسپارد.

مداد که در پایین صفحه طراحی شده کار بسیار جالبی است و از سه قسمت تشکیل می شود ته مداد درس آینده را معرفی می کند و قسمت فلزی و وسط مداد درس جدید را معرفی کرد و طول مداد معرفی صدا ها و نشانه هایی است که دانش آموزان قبلا با آن آشنا شده اند.

معایب: درس بهتر بود تصویر پروانه را روی یک بوته گل یا یک شاخه ای گل نشان می داد دانش آموزان در حال توپ بازی هستند در صفحه آبی آسمان و همراه تصاویری که پرواز می کنند نشان داد  و متن درس را می توانست با جمله های زیبایی و یا داستان کوتاه بنویسد.

بنویسیم:

تمرین که دانش آموزان با نوشتن کلمات کلیدی می توانند صداهایی را که دارای ( پ پ ) هستند تشخیص دهند و بخوانند و بنویسید در قسمت کامل کن : با استفاده از تصاویر داده شده جملات را کامل کند و کامل کن دوم : بخش کردن کلمات داده شده می باشد و تعداد صداهای هر بخش را بوسیله جدول مشخص کرده است.

صفحه بعدی رونویسی انجام می شود که این کار در کلاس و تحت نظارت معلم انجام می گیرد که تمرکز حواس در دانش آموزان تقویت می شود و هماهنگی دست و چشم صورت می گیرد.

کامل کن: صدای ( ا و و ) را با صدای  ( و ) مقایسه می کنند و با این کار بهتر می توانند این صداها را در کلمات تشخیص دهند.

در انتهای صفحه جدولی طراحی شده که باعث می شود دانش آموزان یک بار دیگر صداهای خوانده شده آموخته شد را رنگ آمیزی کنند و برای او مرور شود.

 

 

موضوع آموزش نشانه ی ( گ گ )

درس بخوانیم: جنگل

هدف: آموزش صدا و نشانه ی ( گ گ ) و تشخیص آن به کاربرد ن این نشانه در کلمات مختلف طریقه درست تلفظ کردن این نشانه بکار گیری این کلمات در جمله های مختلف و اینکه این نشانه دارای دو شکل است و همچنین دانش آموزان با جنگل و جانورانی که در جنگل زندگی می کنند آشنا می شوند طریقه زندگی کردن جانوران در جنگل آشنایی با جانوران وحشی و گوشت خوار و اینکه جنگل وسیع و سر سبز و زیبا می باشد در این رایطه بهتر است که ترتیبی داده شود تا دانش آموزان بتوانند از باغ وحش یا موزه موجود در محل سکونت خود دیدن کنند.تا بیشتر با جانوران آشنا شوند.

محاسن: انتخاب عنوان درس کلمه جنگل متناسب با عنوان درس و هدف آموزشی مورد نظر است در اینجا می توانند حیوانات اهلی و وحشی را با هم مقایسه کنند دانش آموزان می توانند از طریق تصاویر در رابطه با هدف مورد نظر بحث و گفت و گو کنند.

معایب: تصاویر درختان را طبیعی نکشیده این تصاویر یک حالت دکوری دارند تصویر گرگ به صورت یک سگ می باشد.

بنویسیم: در قسمت بنویسیم دانش آموزان در رابطه با شناخت صدای ( گ گ ) مهارت لازم را کسب می کنند و کلماتی را که دارای این نشانه هستند تشخیص می دهند و می توانند آن ها را بخوانند و بنویسند.

در قسمت: اسم هرتصویر را بنویس

هدف: تشخیص صدا ( گ ) در اول وسط و آخر کلمات است و همچنین شناخت و گیاهان است در اینجا تصویر گرگ بیشتر سگ است و شناخت آن  برای دانش آموزان مقدار نا مفهوم است.

در انتهای صفحه عبارت جمله بسیار مناسب است زیرا دانش آموزان بدین وسیله ضمن ابراز احساسات درونی آموخته های خود را نیز به کار می برند بخشی از نکات دستوری را از این طریق می آموزند.

 

موضوع آموزش نشانه ی ( ف ف )

درس بخوانیم : روز برفی

هدف: آشنایی با فصل زمستان سرد بودن زمستان پوشیدن لباسهای گرم در زمستان آشنا شدن با رعایت و مراقبت خود از گزند سرما چون بچه ها برف بازی را دوست دارند باید یاد بگیرند که در روز برفی سرما نخورند و چه لباسی مناسب است که آن رور بپوشند آشنا شدن با صدای ( ف ) صدای ( ف) دارای دو شکل است بکارگیری این صدا در کلمات مختلف و درست کردن جمله های جدید- درست تلفظ کردن این صدا روخوانی این کلمات در جمله های مختلف

تصاویر جذاب ،گویا و مناسب و دانش آموزان با استفاده از این تصاویر می توانند به اهداف آموزش مورد نظر دست یابند این درس بهتر است طوری سازمان دهی شود که مصادف با یک روز برفی باشد تا دانش آموزان بتوانند آموزش این درس را به طور عینی مشاهده نمایند.

کلمات کلیدی به کار برده شده ( کیف آدم برفی برف و کفش ) و همچنین عنوان در س آدم برفی متناسب است با رشد ذهنی و رشد سنی دانش آموزان و می توانند پیام را به خوبی به مخاطبانشان منتقل نماید. در اینجا یکی از فصل های سال نیز به دانش آموزان معرفی می شود. دانش آموزان در این درس روزهای گرم و آفتابی را با روزهای سرد و برفی مقایسه می کنند.

معایب: زمین پوشیده از برف است اما بچه ها را طوری نشان داده که دارند سر به هوا و بدون هیچگونه امنیتی و با گام های بلند را می روند و درست کردن آدم برفی در خیابان و یا پیاده رو درست نیست که معلوم نیست بچه ها کجا هستند و دارند آدم برفی درست می کنند در خیابانند یا پیاده رو مشخص نیست.

در قسمت ببین و بگو : دانه های برف بیشتر شبیه  به باران می باشد.

در قسمت بگرد و پیدا کن : نوشته شده حیوانی را که صدای ( گ گ ) در آن دوبار بکار رفته باشد گویا نیست بهتر بود نوشته می شد حیوانی را نام ببر ید که دارای دو صدای گ غیر آخر و گ آخر باشد چون نوشتن دوبار مناسب نمی باشد با هم در مورد دو پرونده همین معنی را می دهد که باز اگر مشخص می کرد پرنده ای که دارای صدای پ غیر آخر و پرند های دیگر که دارای پ آخر باشد نام ببرید.

گوش کن و بگو بخوانیم : شناخت حیوانات جنگل  و آشنایی با فصل زمستان و نوع پوشش در این فصل

 به دوستانت بگو:بیان احساسات دانش آموزان در یک روز برفی و هنگامی که به مسافرت می روند.

بگرد و پیدا کن: یاد آوری صدا و نشانه ( گ پ ف) جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان

بازی : کلمه سازی با استفاده از صدای آخر کلمات و هدف گفت و گو شرکت در بحث دانش آموزان با معلم است.

بنویسیم:

بنویسی آموزش صدا و ناشنه ( ف ف ) و تشخیص آن در اول ، وسط و آخر کلمات و خواندن و نوشتن

کلمات کلیدی درس

بخش دوم کلمه های زیر را بنویس : در واقع معر فی کلمات دو بخشی جهت آشنایی بیشتر با بخش کردن کلمات طراحی شده است.

قسمت کامل کن : که دانش ؟آموزان را وادار می کند به تفکرات از طریق کلمات کلیدی را هم تلفظ کند و هم بنویسد. در انتهای صفحه طراحی یک فعالیت است که دانش آموزان با وسایل خود بیشتر آشنا می سازد.


 

موضوع آموزش نشانه ی ( ص ص )

درس بخوانیم : صذای موج

هدف : آشنا شدن با دریا و فواید آن شناسای خطرات دریا خواندن مطالب مربوط به صدای (ص ) آشنا یی با جانوران دریایی بکار گیری این صدا در کلمات جدید ، روخوانی مطالب بیشتر از چند سطر یاد گیری این صدا که دارای دو شکل می باشد.

محاسن : انتخاب عنوان صدای موج برای معرفی نشانه ی ( ص ص ) بسیار مناسب است زیرا این عنوان مطالبی را مطرح می کند که کلمات کلیدی مناسب استفاده شده و می تواند پیام درس را به مخاطبانش منتقل نماید انتخاب کلمه مخصوص هر دو شکل نشانه را با هم به دانش آموزان معرفی می کند.

معایب : تصویر زیبایی دریا آنچنان که در متن درس آمده نشان نداده مثل صافی آسمان بهتر بود صدف ها را در کنار دریا نشان دهد چون الان صدف ها را درون آب دریا نشان داده.

ببین و بگو : بیان تصاویر ی  که دارای نشانه ( ص ص ) است ( صدف صف صابون و صندوق )

تصویر 1-  صدف نا مفهوم است و بیشتر شبیه به صابون و جا صابونی است که  دانش آموزان را دجار ابهام می کند در ضمن رنگ صدف که در ببین و بگو نشان داده شد همخوانی با متن دری ندارد چون در ببین و بگو رنگ صدف سبز است ولی در متن درس آن را سفید بیان کرده است.

تصویر 2 –  صف اتوبوس است که معمولا یک خانواده به تصویر کشیده شده است و اگر از صف دانش آموزان و در محیط مدرسه تصویر تهیه شود بهتر است.

تصویر 3- شکل صابون مناسب نیست و اگر تصویر صابون را طوری نشان می داد که در حال شستشوی دست می بود گویاتر بود چون یاد آوری بهداشت دست را با صابون و کاربرد صابون را همراه با تصویر می دیدند.

تصویر4 –  صندوق آشنایی با وسیله است ولی بهتر است از تصویر دیگری استفاده شود چون امروزه کمتر از صندوق استفاده می شود و صندوق برای بچه های امروزی مفهوم زیادی ندارد.

 

گوش و بگو :آ شنایی با دریا و جانوران موجود در دریا است .

به دوستانت بگو : بیان احساسات درونی دانش آموزان

بگرد و پیدا کن : یاد آوری نشا نه ی ( ص س ف ) و هدف  پیدا کردن کلماتی که این نشانه ها را دارند و تفاوت صدای ( ص و س ) و مقایسه آ ن ها با هم .

نمایش : نمایش بی ارتباط است با محتوای درس بهتر است نمایش طوری باشد که در ارتباط با معرفی نشا نه ی مورد نظر باشد که در حال دششتشو ی دست و صورت خود با صابون باشد.

بنویسیم :

تمرین برای نشانه ی ( ص ص ) بکار بردن کلمات کلیدی در جملات برای ماندگاری هر چه بیشتر در ذهن دانش
آموزان و بروز خلاقیت و ایجاد انگیز ه در دانش آموزان صفحه بعدی قسمت اول درس تمر کز حواس بیشتر و هماهنگی چشم و دست و در واقع روخوانی و رونویسی با هم ترکیب می شود.

کامل کن : برای کامل کردن جملات به منظور یاد آوری کلمات کلیدی که دارای نشانه ( ص ص ) می باشد.

در انتهای صفحه یاد آور ی کلمات کلیدی و موجودات دریایی صفحه بعدی باز هم به منظور تمرکز حواس و هماهنگی چشم و دست و ترکیب روخوانی با رونیسی در قسمت دوم هدف از وصل کردن کلمات آشنایی هر چه بیشتر به کلمات جدید و کلیدی توسط دانش آموزان در انتهای صفحه تصویری است که کودکی در ساحل مشغول صدف بازی می باشد که دانش آموزان باید به وسیله این تصویر یک جمله بسازد در کل بخوانیم و بنویسیم نسبتا با هم هماهنگ است و می توانند پیام و هدف اصلی را به دانش آموزان منتقل کنند. و چون بخوانیم و بنویسیم به طورجداگانه هستند می توان از تصاویر متنوع تری استفاده کرد.


 

 

فعالیت های مربوط به معلم

زمان

فعالیت های مربوط به دانش آموزان

ارزشیابی پایانی ( تکوینی )

 فعالیت های تکمیلی

از چند دانش آموز داوطلب می خواهیم روی میز آموزگار با استفاده از آهن ربا ودیگر وسایل فعالیتهای صفحه عنوانی (64) راانجام دهند. سپس فعالیتهای مشابه توسط چند دانش آموز دیگر .سپس از دانش آموزان می پرسیم که آیا تا بحال آهن ربا دیده اند نکات جالب را روی تخته تصویر نشان می دهیم .

یک قطعه مقوا یا کاغذ رنگی را به شکل آهنربای نعلی شکل یا تخت می بریم و در بالای تابلو کلاس نصب می کنیم .از دانش آموزان می خواهیم شکل چیزهایی که جذب آهن ربا می شوند بکشند و در زیر آهن ربا روی تابلونصب کنند.آهن رباهای مختلف به دانش آموزان می دهیم و از آنها می خواهیم از تمام قسمتهای آن برای جذب مواد آهنی استفاده کنند هدف دو سر آهن ربا قدرت جذب بیشتری دارد فکر کنید( از دانش آموزان می خواهیم با استفاده از آهن ربا گیره های فلزی داخل شیشه که دهانه آن تنگ است بیرون بیاورند.)

 

گروهها بصورت آزاد با آهن ربایی که در اختیار دارند و وسایلی که روی میز قرار داده اند کار می کنند آنها را ضمن انجام دادن بازی با آهن ربا و وسایل راهنمایی می شوند تا موادی که جذب نمی شوند را دسته بندی کنند و در طول مدت کارآنها به دقت بر انجام کارها نظارت شود

که آیا به اهداف خود رسیده اند یا نه؟

فعالیت صفحه 65: دانش آموزان شکل ماهی می کشند و با قیچی جدا کرده و رنگ کنند بعد در دهان هر ماهی یک گیره آهنی قرار می دهند یا جعبه مقوایی( حوض) تهیه کنند و از آهن ربا برای صید ماهی استفاده می کنند

فکر کنید صفحه 73 را انجام دهند و با یکی دیگر از موارد کاربرد آهن ربا آشنا می گردند.

1- تهیه پرسشهایی مناسب در رابطه با مطالب درس با کمک دانش آموزان

2- جواب دادن به پرسشهای متن

3- انجام دادن آزمایشاتی توسط افراد و جمع بندی کارشان

اندیشیابی خلاقیتی

با استفاده از آهن ربا وسایلی از خانه را آزمایش کنند ( مشاهده ، دسته بندی ، کاربرد ابزار ) سپس با کشیدن تصویر آنها جدولی درست کنند و برای جلسه بعد به کلاس بیاورند

دانش آموزان فعالیت( فکر کنید صفحه 73 را انجام می دهند و با یکی دیگر از کاربردها و فایده ی آهن ربا پر میگیرند.

 

از بلند گوی یک رادیوی مستعمل یا ضبط

صوت یا پخش صورت مستعمل

آهنربای حلقوی تهیه به کلاس بیاورید

یا از دیگر وسایل آهن ربا دارند نمونه هایی به کلاس بیاورند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:20  توسط دبستان شهید رحیمی 1   |